Zebra

Фирмена политика

Като водещ производител в сектора на каучуковата промишленост “ЗЕБРА” АД има широкоспектърна и многообхватна продуктова гама. Продуктовото обновление в последните три години е над 10 % и иновационният процес по отношение на нови изделия, нови суровини и материали и усъвършенствуване на съществуващи продукти се възприема от Ръководството като основна предпоставка за просперитета на Дружеството. Процесът на обновяване и иновиране включва не само създаване на нови изделия, но и на нови технологични линии и процеси. Важен акцент за мениджърския екип на фирмата в иновационния процес е стремежът за оптимизиране на цялостната дейност по проектиране, разработване и производство на продуктите, както и тяхното предлагане и продажба. Основната задача пред фирмения маркетинг на Дружеството е увеличаване известността на марката чрез всички познати маркетингови техники, както и възвръщане позициите на българския и руски пазар. Поддържането на постоянно качество, коректните взаимоотношения с партньори и клиенти, възприемането на клиентската удовлетвореност като най-важен критерий за оценка на постигнатите резултати осигуриха и продължават да увеличават пазарния дял на “ЗЕБРА” АД в Европа и САЩ. Присъединяването на България към Европейския съюз поставя нови предизвикателства пред фирменото ръководство, свързани както със стриктното спазване на изискванията на новото хармонизирано законодателство, така и по отношение на всички инициативи, които ще дадат възможност за разширяване кръга на клиентите на Дружеството в рамките на обединена Европа и ще увеличат тяхното доверие във възможностите и качествата на “ЗЕБРА” АД като партньор и доставчик. В “ЗЕБРА” АД е внедрена и функционира първата в България интегрирана Система за управление на качеството и околната среда.Прилагайки основните принципи на ISO 9001 и ISO 14001 при разработване, внедряване и функциониране на Системата за управление на качеството и околната среда, Дружеството разширява своите възможности и увеличава ползите от дейността си както за персонала на фирмата, така и с оглед опазване на Околната среда и удовлетворяване на изискванията на всички заинтересовани страни. Оценявайки важните аспекти, които Дружеството управлява във връзка с функциониращата Система, през лятото на 2003 г. в “ЗЕБРА” АД беше внедрена система на мониторинг и контрол на енергийните разходи. Ежедневното проследяване на тези разходи за всички производства води до бързото им оперативно управление и служи като база за съставянето на дългосрочна програма за енергийна ефективност. През 2002 г. „ЗЕБРА“ АД декларира членството си в доброволната инициатива “Отговорност и грижа”, разработена и приета от предприятията на химическата промишленост, чиято цел е подобряване мерките по опазване здравето, безопасността и околната среда в техните производствени дейности и продукти, както и съпричастността и информираността на обществото. Оценявайки приноса и важността на всеки член от персонала на Дружеството, Ръководството налага като ключов принцип във фирмената философия грижата за здравето на всички работещи в предприятието и осигуряването на работна среда, криеща минимален риск. Ръководството на Дружеството оценява важността на поддържане и повишаване на нивото на квалификация на работещите в Дружеството и създава възможности за тяхното допълнително обучение. С цел максимално използване на придобитите умения е предвидено съвместяване на професии и стимули за работниците и служителите, проявяващи инициативност и готовност за поемане на допълнителни задачи. Създадена е благоприятна атмосфера по работни места за оказване помощ и обчение на новопостъпващи работници, насърчаване на груповите пред личните цели. В периода януари 2009 – февруари 2010г. беше успешно реализиран проект за повишаване квалификацията на персонала – „По-добри знания и умения за повече иновации в „Зебра” АД” финансиран от ОП на ЕС „Управление на човешките ресурси”. Успешно приключени проекти, финансирани от НИФ: „Нови елостомерни състави и процеси за производство на дебелостенни каучукови изделия”, период на реализиране на проекта 15.12.2012-15.12.2014г. „Разработване на технологичен модел за вулканизация на еластомерни състави чрез микровълново заваряване”, период на реализиране на проекта 09.12.2008-019.12.2010г. „Рециклиране на отпадъчни вулканизати и използването им за замяна на свежи еластомери”, период на реализиране на проекта 31.05.2006-31.05.2009г.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.