Zebra

Сертификати

Дейността на „ЗЕБРА“ АД се ръководи от Съвет на директорите, състоящ се от трима члена, от който се излъчва изпълнителен директор. Основните направления в структурата на ЗЕБРА са производство, продажби и маркетинг, логистика, техническо обслужване, управление на човешките ресурси, финансово-счетоводна дейност, контрол по качеството, охрана на труда, медицинско обслужване.

Производството е структурирано в три самостоятелни обособени производства на база разположение, произвеждан продукт и технологични връзки. “ЗЕБРА” АД разполага с три смесителни линии, които задоволяват напълно нуждите на предприятието от каучукови смеси, както и със собствени лаборатории, парова централа и ремонтно-механичен цех за производство на инструментална екипировка и нестандартно оборудване.

Успехите на Дружеството и убедеността на ръководството в положителната перспектива за неговото развитие се дължат до голяма степен на екипа от работници и служители, с които “ЗЕБРА” АД разполага. Този екип включва както работници с голям опит и висока квалификация, така и много добре теоретично подготвени и отговорни млади специалисти, които съвместно ще изграждат и реализират политиката на Дружеството. Възможностите за мотивиране и стимулиране на служителите на всички нива е предпоставка за тяхната съпричастност към живота и дейността на фирмата.

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.